Jäsenyys

Liity jäseneksi tai tule muuten mukaan toimintaan!

Kannattajajäsen

Kannattajajäsenenä tuet toimintaamme.

50€

Yksityisjäsen

Alennus-/ilmaislippuja (max 1 kpl/vuosi) järjestämiimme tapahtumiin, mahdollisuus osallistua järjestämiimme tapahtumiin artistina/käsityöläisenä, pitää erilaisia työpajoja, kuten korupajoja, joogaa ja erilaisia hoitoja
(ensimmäinen kerta maksuton, seuraavat kerrat -50% normaalihinnasta) 

15€

Yritysjäsen

Etuoikeus liittyä yrityskumppaniksi tapahtumissamme, näkyvyyttä EtnoSalo ry:n markkinoinnissa, kuten sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteissa (tapauskohtaisesti). Mahdollisuus yhteisiin pop up -tempauksiin muulloinkin kuin tapahtumien yhteydessä.

150€

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä meihin jäsenyyden vahvistamiseksi.
Ilmoita viestikentässä jäsenyyden laji.

The rules of the association

1. Name and domicile of the association

The association's name is EtnoSalo and its seat is Salo.

2. Purpose and quality of operation

The purpose of the association is to maintain and support local multiculturalism through music, art and other cultural activities, to promote the individual's cultural hobbies, and to reform and develop the cultural concept of citizens.

To achieve the purpose of the association

  • organize cultural, discussion and educational events, workshops, festivals and celebrations
  • carry out research, information and publishing activities
  • takes initiatives for different authorities
  • is cooperating with organizations in various fields.

3. Members

A person who accepts the purpose of the association may be accepted as a full member. A supportive member can be approved by a private individual or a legal entity wishing to support the purpose and activities of the association. The Board of Directors of the Association accepts the actual members and support members. As a Honorary Chairman or Honorary Member, a representative of the Board may invite a person who has greatly promoted and supported the association's activities at the meeting of the association.

4. Membership and Membership Fee

The annual meeting will be decided separately for each member group by the membership fee and annual membership fee from the actual members and support members. The Honorary Chairman and Honorary Members do not pay dues.

5. The Government

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, puhelimitse tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.